تهران / كاربري بيمارستان

تهران / كاربري بيمارستان

توضیحات

تهران / كاربري بيمارستان / زيربنا 10000متر مربع
طراحي و اجرا با سيستم سقف گرين وافل به صورت وافل دوطرفه

عبارت مورد نظر را وارد کنید...