شیراز ،فندق رز صدرا

شیراز ،فندق رز صدرا

توضیحات

ایران ،شیراز ،فندق رز صدرا / اکبر فتحه ۱۸متر/ المساحه التحتیه ۷۰۰۰ متر مربع /تصمیم و تنفیذ شرکة گرین وافل /المصمم مهندس سیاوش یزدانی

عبارت مورد نظر را وارد کنید...