پروژه 64 واحدی تعاونی مسکن استاید دانشگاه اصفهان

پروژه 64 واحدی تعاونی مسکن استاید دانشگاه اصفهان

توضیحات

اصفهان / زیربنا 14000 مترمربع /مجموعه 64 واحدي تعاونی مسکن اساتید دانشگاه اصفهان 
 طراحي و اجراي سقف گرين وافل به صورت دال يكطرفه(تيرچه درجا)

عبارت مورد نظر را وارد کنید...