طرح توسعه بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

طرح توسعه بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

توضیحات

طراحی و اجرا با سیستم سقف گیرین وافل به صورت دال دو طرفه 

اذربایجان غربی ارومیه
متراژ 10 هزار متر مربع
درمانی
تعداد سقف 9

کار فرما-فنی مهندسی مرکز بهداری شمال غرب

مشاور-مهندسین مشاور بهساز لرزه 

عبارت مورد نظر را وارد کنید...