ایران،شیراز،مشروع اطلسی

ایران،شیراز،مشروع اطلسی

توضیحات

ایران،شیراز،مشروع اطلسی/استخدام سکنی /المساحه 2800متر مربع فی 8  طوابق/تنفیذ فریق الفنی گرین وافل/قیاسات القالب 60*60*25

عبارت مورد نظر را وارد کنید...