ایران ،طهران، مشروع فردوس

ایران ،طهران، مشروع فردوس

توضیحات

ایران ،طهران، مشروع فردوس/المساحه 6000متر مربع/تصمیم علی اساس الوافل المزدوج بفتحة 9متر/نوع النظام هیکل منحنی مع جدار القص/تنفیذ من قبل فریق گرین وافل الفنی

6000

عبارت مورد نظر را وارد کنید...