پروژه مسکونی در باکو ( جمهوری آذربایجان )

موقعیت : باکو ، جمهوری آذربایجان در این پروژه طراحی و اجرا بر اساس وافل یکطرفه گرین وافل انجام شده است.

در این پروژه طراحی و اجرا بر اساس وافل یکطرفه گرین وافل انجام شده است.