پروژه دانشکده پیرا پزشکی عراق

زیر بنا : 10 هزار متر مربع موقعیت : کشور عراق – استان بابل