پارکینگ مرکز خرید کوهسر مشهد

زیر بنا : 16.5 هزار متر مربع تعداد طبقات :11 طبقه موقعیت : مشهد، هاشمیه 62