پارکینگ دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد

زیر بنا : 2.5 هزار متر مربع موقعیت : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد پارکینگ دانشکده داروسازی مشهد در مجاورت دانشکده داروسازی مشهد بر اساس سازه بتنی در دوسقف بر اساس سیستم سقف گرین وافل طراحی و اجرا گردیده. نمای اکسپوز بتن، وزن کم و اجرای سریع از دلایل استفاده از این سقف می باشد.

پارکینگ دانشکده داروسازی مشهد در مجاورت دانشکده داروسازی مشهد بر اساس سازه بتنی در دوسقف بر اساس سیستم سقف گرین وافل طراحی و اجرا گردیده. نمای اکسپوز بتن، وزن کم و اجرای سریع از دلایل استفاده از این سقف می باشد.