مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی الهدی (عراق)

زیر بنا : 36 هزار متر مربع تعداد طبقات : 6 طبقه موقعیت : عراق-شهر نجف بهینه سازی، طراحی سازه و اجرای این پروژه توسط تیم فنی و اجرایی گرین وافل انجام گرفته است.

بهینه سازی، طراحی سازه و اجرای این پروژه توسط تیم فنی و اجرایی گرین وافل انجام گرفته است.