مجتمع تجاری سر ویلیام (عراق)

8 هزار مترمربع موقعیت : عراق- شهر کوت بهینه سازی، طراحی سازه و اجرای این پروژه توسط تیم فنی و اجرایی گرین وافل انجام گرفته است.

بهینه سازی، طراحی سازه و اجرای این پروژه توسط تیم فنی و اجرایی گرین وافل انجام گرفته است.