دانشگاه الغیاث هرات (افغانستان)

زیر بنا : 14 هزار متر مربع تعداد طبقات : 7 طبقه موقعیت : افغانستان شهر هرات طراحی و اجرا با همکاری مجموعه گرین وافل صورت گرفته است.

طراحی و اجرا با همکاری مجموعه گرین وافل صورت گرفته است.