توسعه بیمارستان شهید عارفیان

زیر بنا : 10 هزار متر مربع تعداد طبقات : 9 طبقه موقعیت : ارومیه طراحی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل به صورت دال دوطرفه انجام شده است.

طراحی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل به صورت دال دوطرفه انجام شده است.