خبر ها و مقالات
admin_g

سیستم سازه ای JK

ساختمانهایی که به شیوه ساخت JKStructure تولید می شوند، از دیوارهای خارجی، دیوارهای داخلی و سقفهای مشبک سه  بعدی تشکیل می.شوند. این پانلهای مشبک از

اطلاعات بیشتر »