مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی الهدی-عراق

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی الهدی-عراق

توضیحات

بهینه سازی، طراحی سازه و اجرای این پروژه توسط تیم فنی و اجرایی گرین وافل انجام گرفته است.

موقعیت: عراق-نجف
36 هزار مترمربع
کاربری: تجاری-پارکینگ طبقاتی
تعداد سقف: 6 سقف

عبارت مورد نظر را وارد کنید...