عقد تفاهم نامه با انجمن انبوه سازان استان اصفهان

عقد تفاهم نامه با انجمن انبوه سازان استان اصفهان

عقد تفاهم نامه با  انجمن انبوه سازان استان اصفهان
عقد تفاهم نامه فی ما بین  انجمن انبوه سازان استان اصفهان و قالب سقف گرین وافل
در راستای  ارتقاء سطح کیفی و کاهش هزینه های ساخت پروژه های ساختمانی در تاریخ 96/3/22 منعقد گردید.

 

عبارت مورد نظر را وارد کنید...